Luật Lượng – Chất: Cách Thức Của Sự Phát Triển

701
lượng chất

Để trả lời 2 câu hỏi lớn:

  • A. Mối tương quan giữa vật chất và ý: Vật chất có trước hay ý thức có trước, cái nào quyết định cái nào?
  • B: Con người có thể nhận thức được thế giới hay không?

Chủ nghĩa duy vật biện chứng đưa ra 2 nguyên lý (giống như tiên đề, mặc định đúng), 3 quy luật và 6 cặp phạm trù.

Trong đó 2 nguyên lý bao gồm:

Nguyên lý 1: Mối liên hệ phổ biến (tất cả sự vật hiện tượng đều tương quan đến nhau, không riêng rẽ).

Nguyên lý 2: Về sự phát triển: Liên tục phát triển theo chiều xoắn ốc đi lên và nó tuân theo 3 quy luật

3 quy luật của sự phát triển

Quy luật 1: Đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Quy luật 2: Thay đổi, tích lũy đủ về lượng -> chất mới.

Quy luật 3: Phủ định của phủ định.

===============

6 cặp phạm trù:

Cặp 1: Cái chung-cái riêng

Cặp 2: Nguyên nhân-kết quả

Cặp 3: Tất nhiên và Ngẫu nhiên

Cặp 4: Nội dung và hình thức

Cặp 5: Bản chất và hiện tượng

Cặp 6: Thực tiễn và lý thuyết.

===========================

Luật lượng chất chính là quy luật thứ 2 trong 3 quy luật của sự phát triển. Là cách thức của sự phát triển.

Chất tương đương với trạng thái của tuệ lực. Lượng chính là phần chênh lệch tuệ lực giữa 2 trạng thái

Muốn chuyển thành chất mới, chất cũ phải tích lũy đủ về lượng là điều kiện cần để biến thành chất mới.

Quá trình tích lũy đủ về lượng chính là quá trình gom thông tin, lấy những thông tin liên quan để có thể suy xét hiện tượng.

Muốn biến thành chất mới cần thực hiện bước nhảy hay chính là sự đúc kết, giác ngộ

Nếu lấy thông tin rồi mà chỉ để đó, không đúc kết, không giác ngộ thì thông tin chỉ thuần là thông tin, trạng thái tuệ lực mới cũng không được thiết lập hay chất mới cũng không thành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây