Kiểm toán nội bộ

22

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với các hoạt động kinh doanh và góp phần nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp. Kiểm toán chính là việc thu thập và đánh giá các bằng chứng về một thông tin nhằm xác định và báo cáo về sự phù hợp của các thông tin này với các tiêu chuẩn được thiết lập. Việc kiểm toán cần được thực hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập.

Khóa học “Kiểm toán cơ bản” sẽ cung cấp các kiến thức tổng quan về kiểm toán nói chung và kiểm toán báo cáo tài chính nói riêng, cụ thể:

  • Các vấn đề chung về kiểm toán
  • Các phương pháp Quy trình của hoạt động kiểm toán trong mỗi loại hình doanh nghiệp (Đơn vị nhà nước, Các đơn vị kiểm toán,
  • Các nhà đầu tư, ngân hàng và các tổ chức tín dụng)
  • Các bản chất, nội dung và phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC
MODULE 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TOÁN
Bài 1Thông tin kế toán và sự cần thiết của kiểm toán
Bài 2Phân loại kiểm toán
Bài 3Những khái niệm cơ bản về kiểm toán
MODULE 2: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
Bài 1Phương pháp kỹ thuật của kiểm toán
Bài 2Phương pháp chọn mẫu
MODULE 3: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
Bài 1Chuẩn bị kiểm toán
Bài 2Thực hiện kiểm toán
Bài 3Hoàn thành kiểm toán và kiểm tra việc thực hiện ý kiến kiểm toán
Bài 4Sự khác biệt về quy trình kiểm toán đối với việc thực hiện ý kiến kiểm toán
MODULE 4: BẢN CHẤT KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bài 1Khái niệm và mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính
Bài 2Nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính
MODULE 5: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bài 1Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính
Bài 2Phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính
MODULE 6: MINH HỌA 1 CHU TRÌNH KIỂM TOÁN – KIỂM TOÁN CHU TRÌNH DOANH THU
Bài 1Đặc điểm, mục tiêu của chu trình doanh thu
Bài 2Các thủ tục kiểm soát nội bộ và thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình doanh thu

  • ========

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Như chúng ta đã biết, kiểm toán nội bộ chiếm một phần rất quan trọng trong bộ máy hoạt động của các doanh nghiệp. Là công cụ hiệu quả giúp cho nhà quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, kế toán viên có thể kiểm soát hoạt động doanh nghiệp, Kiểm soát rủi ro tốt hơn. Vậy câu hỏi đặt ra là:

Làm thế nào để kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn?

Làm thế nào kiểm toán nội bộ giúp chủ doanh nghiệp dự đoán, phòng ngừa rủi?

Làm thế nào để kiểm soát bộ máy kinh doanh hoạt động theo một tiêu chuẩn nhất định?

Kiểm toán nội bộ là hoạt động đánh giá độc lập khách quan đối với hệ thống quản lý để xem xét tính tuân thủ và phù hợp, từ đó đề xuất cải tiến hệ thống. Kiểm toán nội bộ có vai trò tư vấn, đề xuất, đánh giá nhưng không tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành vai trò của mình, kiểm toán nội bộ cần am hiểu hệ thống quản lý và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Khóa học “Kiểm toán nội bộ” sẽ mang đến cho các học viên những kiến thực kiểm toán nội bộ hoạt động sản xuất nói chung, cụ thể quá trình tổ chức kiểm toán nội bộ trong những tình huống cụ thể tại doanh nghiệp nói riêng. Thông qua nội dung môn học các bạn sẽ hình thành được các kỹ năng cần thiết trong quá trình kiểm soát nội bộ doanh nghiệp qua các ví dụ, các tình huống thực tiễn của bài học, cụ thể:

Hiểu tổng quan về kiểm toán nội bộ
Quy trình kiểm toán nội bộ
Kiểm toán nội bộ hoạt động thu chi và Thanh toán
Kiểm toán nội bộ hoạt động mua hàng, sản xuất, hàng tồn kho
Kiểm toán nội bộ hoạt động Marketing và bán hàng

NỘI DUNG KHÓA HỌC
MODULE 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Bài 1Bản chất của kiểm toán nội bộ
Bài 2Nội dung của kiểm toán nội bộ
Bài 3Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ
Bài 4Lịch sử phát triển của kiểm toán nội bộ
MODULE 2: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Bài 1Khái quát về trình tự thực hiện kiểm toán nội bộ
Bài 2Kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán nội bộ
Bài 3Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ
Bài 4Kiểm soát chất lượng kiểm toán nội bộ
MODULE 3: KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI VÀ THANH TOÁN
Bài 1Kiểm toán hoạt động ngân quỹ
Bài 2Kiểm toán chức năng thu tiền từ các khoản phải thu
Bài 3Kiểm toán hoạt động thanh toán các khoản phải trả
MODULE 4: KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG
Bài 1Đặc điểm hoạt động mua hàng
Bài 2Đánh giá quản trị nội bộ của hoạt động mua hàng trong quan hệ đánh giá với hiệu quả hiệu năng
Bài 3Đánh giá hiệu quả, hiệu năng của hoạt động mua hàng
MODULE 5: KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO
Bài 1Đặc điểm chung trong quản lý hàng tồn kho ảnh hưởng tới kiểm toán
Bài 2Kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho
Bài 3Hướng dẫn kiểm toán hoạt động quản lý hàng tồn kho
MODULE 6: KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
Bài 1Đặc điểm hoạt động sản xuất ảnh hưởng tới kiểm toán
Bài 2Nội dung của kiểm toán hoạt động sản xuất
MODULE 7: KIỂM TOÁN MARKETING VÀ BÁN HÀNG
Bài 1Bản chất của hoạt động marketing
Bài 2Các giai đoạn của hoạt động marketing
Bài 3Đánh giá hiệu lực quản trị nội bộ đối với hoạt động marketing
Bài 4Kiểm toán hoạt động bán hàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây