Chuẩn mực kế toán Việt Nam

161

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và hệ thống báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) từ những năm 2000 đến 2005 theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc điểm nền kinh tế và trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam tại thời điểm ban hành chuẩn mực. Đến nay, Việt Nam đã xây dựng và ban hành được 26 chuẩn mực kế toán.

Khóa học “Chuẩn mực kế toán Việt Nam” sẽ giúp người làm kế toán hiểu sâu sắc về tập hợp, các yêu cầu cơ bản trong việc nhận thức, ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kế toán phát sinh. Hiểu rõ hơn về các thuật ngữ, các nguyên tắc, các kỹ thuật và các thủ tục cơ bản của kế toán. Đồng thời, nắm vững về các kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp nhanh chóng thích ứng với thực tế tại các doanh nghiệp. Vì vậy, khóa học được thiết kế với khung chương trình đạt chuẩn, cập nhật những “Chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất cho các bạn, với các nội dung chuẩn mực sau:

Vấn đề chung về chuẩn mực kế toán

Tìm hiểu về chuẩn mực kế toán tài sản, kế toán các khoản đầu tư

Chuẩn mực kế toán về doanh thu và chi phí

Chuẩn mực kế toán về báo cáo tài chính

Chuẩn mực thay đổi về chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót

=====

NỘI DUNG KHÓA HỌC
MODULE 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
Bài 1Những vấn đề chung về chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam
Bài 2VAS 01 – Chuẩn mực chung
MODULE 2: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VỀ TÀI SẢN
Bài 1Chuẩn mực Hàng tồn kho – VAS 02
Bài 2Chuẩn mực TSCĐHH – VAS 03
Bài 3Chuẩn mực TSCĐVH – VAS 04
Bài 4Chuẩn mực Bất động sản đầu tư – VAS 05
MODULE 3: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
Bài 1Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết, vốn góp liên doanh
Bài 2Hợp nhất kinh doanh
Bài 3So sánh với IFRS
Bài 4Tóm lược cuối bài
MODULE 4: NHÓM CHUẨN MỰC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ
Bài 1Doanh thu và thu nhập khác – VAS 14
Bài 2Chi phí đi vay – VAS 16
Bài 3Chuẩn mực thuế TNDN – VAS 17
Bài 4Tóm lược cuối bài
MODULE 5: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bài 1Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính – VAS 21
Bài 2Chuẩn mực báo cáo LCTT – VAS 24
MODULE 6: CHUẨN MỰC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ SAI SÓT – VAS 29
Bài 1Chuẩn mực thay đổi chính sách kế toán, ước tính Kế toán và sai sót – VAS 29
Bài 2Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm – VAS 23

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây